ಮಾಹಿತಿ

ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಬಸ್‍ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 02-10-2018 ರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.